www.ubezpieczenia.limanowa.pl


Go to content

Terminy

Franszyza integralna
Jest to ustalona, w polisie kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość takiej szkody przekroczy tę kwotę, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych, których likwidacja często przekracza wysokość szkody.

Franszyza redukcyjna
Jest często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to kwota, którą zakład ubezpieczeń potrąca z należnego odszkodowania. Dla przykładu, w ubezpieczeniach AC udział własny z reguły wynosi 10%.

Komisarz Awaryjny
Jest to osoba fizyczna lub instytucja reprezentująca towarzystwo ubezpieczeniowe na terytorium obcego państwa, w przypadku zaistnienia szkody, która objęta była ochroną ubezpieczeniową.

Niedoubezpieczenie
Niedoubezpieczenie występuje gdy ubezpieczający zaniży lub niedoszacuje wartość przedmiotu ubezpieczenia (np. samochodu). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, towarzystwo wypłaci odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie. W przypadku szkody częściowej stosowana jest zasada proporcji (zob: reguła proporcjonalności).

Nieszczęsliwy wypadek
Jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Odpowiedzialność cywilna
Jest to odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką, na podstawie przepisów prawa cywilnego, ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).

Regres
Regresprzejście, z chwilą wypłaty odszkodowania, na towarzystwo ubezpieczeniowe, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.

Reguła proporcjonalności
Zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia. Oznacza to, że ubezpieczając np. samochód o wartości 100.000 zł na sumę 50.000 zł w razie strat wycenionych na 50.000 zł, otrzymamy odszkodowanie w wysokości 25.000 zł. W tym przypadku nastąpiło niedoubezpieczenie w 50%, wobec czego odszkodowanie również zostanie pomniejszone o 50%.

Suma ubezpieczenia
Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku.

Szkoda
każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy lub majątkowy.

Szkoda całkowita
uszkodzenie np. pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy ustalone wg zasad określonych w warunkach ubezpieczenia przekraczają przewidziany tam procent wartości pojazdu (np. 70%).

Szkoda eksploatacyjna
szkoda powstała w wyniku zużycia pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest określony podmiot w ramach gwarancji lub rękojmi za wady pojazdu, jego części lub wyposażenia albo za wady naprawy pojazdu, jego części lub wyposażenia

Świadczenie
kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w polisie.

Taryfa ubezpieczeniowa
wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, służących do określenia wysokości składek. Podstawą ustalania taryfy jest m.in. poziom ryzyka i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Poszczególne stawki ubezpieczeniowe określają wysokość składki w postaci procenta (bądź promila) przyjętej w umowie sumy ubezpieczenia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu
naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu

Ubezpieczający
strona (podmiot) umowy ubezpieczenia, na wniosek której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa i która za tę ochronę zobowiązana jest do

Ubezpieczony
strona (podmiot) ubezpieczenia, której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa, czyli osoba, której majątek lub ona sama (jej życie, zdrowie lub zdolność do pracy) są objęte ochroną ubezpieczeniową. W takim znaczeniu jest on najczęściej osobą uprawnioną do świadczeń.

Wyposażenie dodatkowe pojazdu
są to urządzenia, które nie są montowane standardowo (fabrycznie) przez producenta lub importera, ze względu na przepisy dotyczące zasad homologacji dla danej marki, typu, czy modelu.

Zielona Karta
dowód zawarcia obowiązkowego OC posiadacza pojazdu mechanicznego, mający zastosowanie w ruchu poza granicami naszego kraju. Obowiązuje w krajach, które podpisały konwencje Zielonej Karty.


Licznik odwiedzin

Back to content | Back to main menu